Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer


Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Hierbij willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van CGV Zoetermeer. Deze vindt plaats op donderdag 17 mei 2018, om 20.30 uur, in de Prinses Margrietschool, Antigon├ęschouw 12 (schuin tegenover De Sniep), 2726 KE Zoetermeer.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom en staat de koffie / thee klaar.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2017
4. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2017
5. Goedkeuren financieel verslag 2017
6. Verslag kascontrolecommissie 2017
7. Vaststellen begroting 2018
8. Benoemen kascontrolecommissie 2018
9. Benoeming bestuursleden
Voorstel tot her benoeming: Arina Verboom
10. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
11. Toekomst gymsport Zoetermeer
12. Rondvraag
13. Sluiting

U kunt het jaarverslag vanaf 10 mei 2018 bij het bestuur opvragen. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen hebben, dan stellen wij het op prijs als u deze voor 15 mei 2018 bij het bestuur indient. Dit houdt niet in dat er op de jaarvergadering geen vragen meer gesteld kunnen worden.

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer