Nieuws


Lesrooster jeugdleden vanaf 1 juli 2020

Woensdag 24 juni 2020 hebben we te horen gekregen dat we vanaf 1 juli weer binnen mogen gaan sporten! We moesten nog heel even wachten op de protocollen van de sportbond en de gemeente, maar ook daar hebben we groen licht gekregen.

Vanaf 1 juli starten bijna alle jeugdlessen weer op, zoals ze ook voor Corona waren. Om aan de 1,5m afstand tussen volwassenen te kunnen voldoen, heeft de vereniging besloten dat ouders/verzorgers niet naar binnen mogen. Daarnaast worden de kleedkamers niet in gebruik genomen. We willen u dan ook vragen om thuis om te kleden. Afzetten en ophalen is vaak niet op dezelfde plek. Een (assistent)trainer zal bij de ingang staan om uw zoon/dochter op te halen en weer af te geven. Kijk voor het gehele schema en de afzet en ophaalplaats in het volgende bestand:

Rooster binnensporten juli 2020

Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.
U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in mei/juni op locatie houden geen doorgang willen laten vinden.
Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren woensdag 24 juni, 20.00 uur via Microsoft teams. U kunt zich aanmelden voor de jaarvergadering door een email te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com. U ontvangt dan uiterlijk 23 juni een link naar de vergadering.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2019
3. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2019
4. Goedkeuren financieel verslag 2019
5. Verslag kascontrolecommissie 2019
6. Vaststellen begroting 2020
7. Benoemen kascontrolecommissie 2020
8. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
a. Aftreden Arina Verboom
b. Benoemen Roberto Schipper
c. Benoemen Truus Brand
9. Beantwoording vooraf gestelde vragen
10. Sluiting
U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 19 juni 2020 beschikbaar zijn. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering (volgens de Corona spoedwet) vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. Dit kan daarom tot uiterlijk zondag 21 juni 20.00 uur.

Wij hopen op uw deelname.
Met vriendelijke groet,
Bestuur CGV Zoetermeer

Aankondiging ALV CGV Zoetermeer

Beste Leden, ouders van leden, ere leden en leden van verdienste,

Het bestuur is voornemens om op woensdag 24 juni om 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering te organiseren. Vanwege de corona maatregelen zal de ALV een online bijeenkomst worden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

In Memoriam Jan van der Meer

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud voorzitter en lid van verdienste Jan van der Meer.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer
Christa Ros
Jerry van der Ziel
Arina Verboom
Michiel Doeven
Willy Olaria

Update corona maatregelen CGV Zoetermeer

Zoetermeer, 2 april 2020

Geachte leden en ouders/verzorgers van leden,

Allereerst hopen wij dat deze brief u allemaal in gezondheid bereikt. Mocht dit niet zo zijn dan wensen we u en uw naasten uiteraard alle beterschap toe!

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 31 maart 2020 informeren wij u over de consequenties die de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus voor CGV Zoetermeer hebben.

Zowel de KNGU als het NOC*NSF hebben aangegeven dat alle trainingen, lessen en verenigingsactiviteiten niet mogen starten. CGV Zoetermeer onderschrijft deze maatregel. De lessen zullen dan ook tot en met de meivakantie stil liggen. We hopen op maandag 4 mei 2020 de lessen weer te kunnen hervatten. Mochten er in de tussentijd veranderingen optreden, dan zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Uiteraard begrijpen wij dat er op dit moment vragen zijn over de lopende contributie voor de lessen. Voor ons als vereniging is het onduidelijk of we eventueel in aanmerking komen voor een financiële compensatie vanuit de overheid. Vooralsnog is het zo dat sportverenigingen, met alleen vrijwilligers in dienst, hier geen gebruik van kunnen maken.

Wij moeten ons dan ook beraden over hoe wij omgaan met de betaling van de vergoedingen van onze leiding.
De contributie die wij elk kwartaal voor elk lid afdragen aan de KNGU zal gewoon moeten worden betaald.

Over betaling van zaal huren zijn wij in gesprek met de betreffende instanties.

U begrijpt dat het voor ons dan ook op dit moment lastig is in te schatten hoe de financiële situatie van onze vereniging zich zal gaan ontwikkelen. We vragen u dan ook voorlopig de contributie op de normale wijze te betalen. Zodra wij de lessen weer definitief kunnen starten, zullen wij uiteraard bezien op welke wijze wij u kunnen compenseren voor de gemiste lessen.

Wij hopen dat u ook ons in deze onzekere tijd wilt blijven steunen en uw lidmaatschap blijft continueren.

Mocht u nog vragen hebben dat kunt u deze stellen via cgvzoetermeer@gmail.com.
Voor nu hou vol, pas op jezelf en op elkaar en blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van CGV Zoetermeer

Christa Ros
Voorzitter

UPDATE: CGV Zoetermeer informatie inzake Corona virus

Geachte ouders/verzorgers van leden en leden van CGV Zoetermeer,

Graag willen wij u informeren over de gang van zaken rondom het Corona virus. Bij CGV Zoetermeer ontmoeten we elkaar wekelijks voor onze lessen. Het bestuur houdt de ontwikkelingen rondom het Corona virus goed in de gaten. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Om besmetting te voorkomen vragen wij u om de noodzakelijke hygiëne maatregelen te nemen:

– Was je handen regelmatig
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Geen handen schudden

Graag wijzen wij u als bestuur op het volgende:

Mensen die recent in gebieden zijn geweest waar het Coronavirus heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben, kunnen volgens advies van het RIVM het beste thuis blijven om te herstellen van de klachten. Het gaat vooralsnog om de volgende gebieden:

– China (inclusief Hong Kong en Macau)
– Singapore
– Zuid-Korea
– Iran
– Noord Italië. Het gaat dan om de provincies: Aosta-Vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuili-Julisch-Venetië, Vento, Emilia-Romagna en Ligurië.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rivm.nl/coronavirus.covid-19

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van CGV Zoetermeer

Zomerkamp 2020

Pro Patria gaat al heel veel jaren met eigen jeugdleden op Zomerkamp. Nieuw is dat, in het kader van de samenwerking, nu CGV Zoetermeer daar bij aansluit. De Zomerkampen (Zoka) wordt georganiseerd door de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en worden gehouden op een prachtig bosrijk kampterrein in Beekbergen. Er zijn zomerkampen in 7 verschillende weken, voor 5 verschillende leeftijdsgroepen, van 6 tot en met 18 jaar. Ieder jaar kent Zoka een ander thema, voor 2020 is dat: Zoka: daar zit muziek in!! Het thema heeft altijd veel invloed op de activiteiten, de hele week door.

Pro Patria en CGV Zoetermeer bieden de gelegenheid om voor iedere week in te schrijven. De verenigingen zorgen ook dat er tentleiding meegaat.

Dit zomerkamp is niet alleen toegankelijk voor leden van een van beide verenigingen. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee, ook als ze geen lid zijn.

Zie verder: Zomerkamp 2020

De aanvangstijden voor de springwedstrijden van zaterdag 2 november 2019 zijn:

Ronde 1 13.00 – 14.30 uur selectie meisjes, selectie jongens, alle recreatie jongens van 5 – 13 jaar

Ronde 2 14.45 – 16.15 uur alle meisjes van 5, 6, 7 en 8 jaar.

Ronde 3 16.30 – 18.30 uur alle meisjes van 9 jaar en ouder. Selectie jongens

De wedstijden worden gehouden in de gymzaal Den Brabanderhove 20.

Graag 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Laat waardevolle spullen thuis.