Privacyverklaring 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Christelijke Gymnastiek- en Jazzdansvereniging Zoetermeer (CGV Zoetermeer, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407205. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit

(b)  als het lid onze website/facebook bezoekt

(c)  als het lid een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult

(d)  als er een (proef)lidmaatschap word aangevraagd via onze website/papieren inschrijfformulier

(e)  als het lid gebruikt maakt van Zoetermeercheques

(f)  als het lid contact met ons opneemt d.m.v. E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN

(b)  lidmaatschapsnummer

(c)  evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  lidmaatschap te effectueren

(b)  doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken

(c)  e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur

(d)  optimalisatie website/facebook

(e)  verbetering van onze dienstverlening

 

 

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met ons secretariaat via cgvzoetermeer@gmail.com voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door CGV Zoetermeer.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u op afdoende wijze te identificeren.

2.2  Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  K.N.G.U.

(b)  Sponsoren

(c)  MailChimp als u zich heeft aangemeld  voor het ontvangen van de nieuwsbrief

4.2 Gebruik van foto en video/film

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar  aantekent (zie onder 2).

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de  verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen