Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer


Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Hierbij willen we u uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van CGV Zoetermeer. Deze vindt plaats op donderdag 6 juni 2019, om 20.30 uur, in de Prinses Margrietschool, Antigon├ęschouw 12 (schuin tegenover De Sniep), 2726 KE Zoetermeer.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom en staat de koffie / thee klaar.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2018
4. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2018
5. Goedkeuren financieel verslag 2018
6. Verslag kascontrolecommissie 2018
7. Vaststellen begroting 2019
8. Benoemen kascontrolecommissie 2019
9. Benoeming bestuursleden
10. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
11. Fusie CGV Zoetermeer en GV Pro Patria Zoetermeer
12. Rondvraag
13. Sluiting

U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 27 mei 2019 beschikbaar zijn. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag vragen hebben, dan stellen wij het op prijs als u deze voor 1 juni 2019 bij het bestuur indient. Dit houdt niet in dat er op de jaarvergadering geen vragen gesteld kunnen worden.

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer