Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer


Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuĂŻteit van onze vereniging te borgen.
U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in mei/juni op locatie houden geen doorgang willen laten vinden.
Het bestuur is voornemens om deze vergadering elektronisch te organiseren woensdag 24 juni, 20.00 uur via Microsoft teams. U kunt zich aanmelden voor de jaarvergadering door een email te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com. U ontvangt dan uiterlijk 23 juni een link naar de vergadering.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2019
3. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2019
4. Goedkeuren financieel verslag 2019
5. Verslag kascontrolecommissie 2019
6. Vaststellen begroting 2020
7. Benoemen kascontrolecommissie 2020
8. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
a. Aftreden Arina Verboom
b. Benoemen Roberto Schipper
c. Benoemen Truus Brand
9. Beantwoording vooraf gestelde vragen
10. Sluiting
U kunt het jaarverslag bij het bestuur opvragen, het zal vanaf 19 juni 2020 beschikbaar zijn. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering (volgens de Corona spoedwet) vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. Dit kan daarom tot uiterlijk zondag 21 juni 20.00 uur.

Wij hopen op uw deelname.
Met vriendelijke groet,
Bestuur CGV Zoetermeer