Agenda jaarvergadering CGV Zoetermeer 23 juni 2021 20.00


Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Onderstaand de agenda voor de algemene ledenvergadering van 23 juni 2021 20.00.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2020
3. Goedkeuren jaarverslagen bestuur en afdelingen 2020
4. Goedkeuren financieel verslag 2020
5. Verslag kascontrolecommissie 2020
6. Vaststellen begroting 2021
7. Benoemen kascontrolecommissie 2021
8. Bestuursverkiezing voorzitter
9. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
10. Beantwoording vooraf gestelde vragen
11. Sluiting

Wij hopen op uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer