Jaarvergadering CGV Zoetermeer 19-5-2022 20.00 uur


Uitnodiging
Algemene Leden Vergadering CGV Zoetermeer

Beste leden, ouders van jeugdleden, leiding, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste,

Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van CGV Zoetermeer. Het bestuur is voornemens om deze vergadering te organiseren op donderdag 19 mei 2022 v.a. 20.00 uur in Gymworld (Amerikaweg 135, 2717 AV Zoetermeer).

Gezien de beperkte ruimte willen we u verzoeken om u vooraf aan te melden voor de ALV. Dit kan door een email te sturen naar cgvzoetermeer@gmail.com. Afmelden kan eveneens via het emailadres.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 2021
3. Goedkeuring jaarverslagen bestuur en afdelingen 2021
4. Goedkeuring financieel verslag 2021
5. Verslag kascontrolecommissie 2021
6. Vaststellen begroting 2022
7. Benoemen kascontrolecommissie 2022
8. Bestuursverkiezing algemeen bestuurslid
Het bestuur stelt voor Martin Kool te benoemen als algemeen bestuurslid.
9. Afdelingsfunctionarissen en ondersteunende leden
10. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement (HR) van de vereniging zodanig aan te passen dat het HR voldoet aan de eisen in de WBTR.
11. Samenwerking Pro Patria
12. Beantwoording vooraf gestelde vragen
13. Sluiting

Het jaarverslag 2021 en het voorstel aanpassing huishoudelijk reglement zijn bij het bestuur op te vragen vanaf 12 mei 2022. U kunt tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. Dit kan daarom tot uiterlijk maandag 16 mei 2022 20.00 uur.

Wij hopen op uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CGV Zoetermeer